terug naar overzicht

In het kader van de beperking van de verspreiding van het Corona-virus en het garanderen van de distributie van levensnoodzakelijke middelen nemen alle Europese regeringen maatregelen.

Hieronder hebben wij de voornaamste maatregelen trachten te bundelen. (niet-beperkend overzicht geüpdatet tot 21/03/2020)

Sluiting Grenzen

Steeds meer Europese landen sluiten hun grenzen of voeren grenscontroles in. De inreisbeperkingen zijn doorgaans enkel toepasselijk voor het personenvervoer en gelden niet voor het goederentransport.

Het meest recente overzicht van de grensbeperkingen en/of controles kan via onderstaande link worden geraadpleegd:

Coronavirus in europe bans restrictions and health checks at the border

De diverse maatregelen zorgen evenwel voor grote vertragingen aan diverse grensposten. Deze wachttijden kunnen real-time kunnen worden gevolgd:

Realtime kaart met wachttijden europese grensovergangen

Specifieke veiligheidsmaatregen ter beperking van de verspreiding

In diverse landen gelden bijkomende voorwaarden of richtlijnen voor het uitvoeren van goederentransport. Hieronder worden de voornaamste / opmerkelijkste opgesomd (niet-limitatief):

België

* Op 20 maart werden door de sociale partners en de FOD WASO voor de sector wegtransport aanbevelingen opgesteld om de werknemers en klanten maximaal te beschermen. Dit betreffen geen dwingende maatregelen, doch het verdient uiteraard wel de voorkeur deze richtlijnen ter harte te nemen. De voornaamste aanbevelingen zijn als volgt:

Algemene hygiëne-voorschriften

 • Voldoende de handen wassen met zeep
 • Het gebruik van papieren zakdoeken die telkens worden weggeworpen en bij gebreke hieraan niezen in de binnenkant van de elleboog.
 • Respecteren van de afstand van 1,5m. In geval van dubbele bemanning is een advies van de arbeidsgeneeskundige aanbevolen.
 • Bij ziekte de overheidsrichtlijnen opvolgen en de werkgever verwittigen

Contact met derden

 • Veiligheidsafstand van 1,5m steeds respecteren
 • Betalingen zo veel mogelijk digitaal. In geval betaling toch cash moet, wegwerphandschoenen gebruiken en rechtstreeks contact met geld vermijden
 • Contact waar mogelijk digitaal laten verlopen
 • Gemeenschappelijk materiaal voldoende reinigen. Waar mogelijk persoonlijk materiaal toewijzen
 • In gemeenschappelijke ruimtes (refters ed.) stoelen minstens 1,5m uit elkaar en schuin tov. elkaar plaatsen
 • Gelijktijdige aanwezigheid in kleine gesloten ruimtes zo veel mogelijk beperken
 • Voor het ondertekenen telkens eigen schrijfgerei en evt. wegwerphandschoenen gebruiken

Mobiele arbeidsmiddelen

 • Alle relevante oppervlakten (steunen, stuur, deurklinken binnen en buiten...) en bedieningsmiddelen en knoppen voldoende reinigen met gepast materiaal
 • Voertuigen voldoende verluchten
 • In geval van dubbele bemanning is een advies van de arbeidsgeneeskundige aanbevolen, gelet op de veiligheidsafstand

Het volledige persbericht kan hier worden geraadpleegd:
Gemeenschappelijke verklaring Sociale partners

* Er werd door de Belgische overheid een standaardcertificaat voorzien dat de noodzaak aantoont om de grens over te steken voor het werk. Het gebruik van dit certificaat is op heden niet verplicht en dient tijdens een eventuele controle dan ook niet worden voorgelegd. Het certificaat kan echter in bepaalde gevallen grenscontroles te vergemakkelijken. Het certificaat kan worden gedownload via: Certificaat dat de noodzaak aantoont om de grens over te steken voor het werk

* Gezien de regels van social distancing niet kunnen worden gegarandeerd, zijn verhuizingen tot nader order verboden.

Frankrijk

* Transportoperaties met dubbele bemanning zijn voorlopig verboden gelet op de voorschriften rond social distancing.

* De gebruikelijke rijverboden voor alle voertuigen met een MTM van meer dan 7,5 Ton werden opgeheven tot en met 20 april 2020

* Gelet op de lockdown in Frankrijk dient iedere chauffeur attesten bij zich te hebben die zijn verplaatsing rechtvaardigen. Hiervoor zijn 2 modelattesten voorzien, dit zowel voor werknemer als werkgever. De attesten zijn in principe slechts geldig voor 1 dag en dienen dus in beginsel telkens vernieuwd. Deze attesten zijn minstens tot 2 april 2020 vereist en kunnen geraadpleegd via: Attestation de deplacement derogatoire et justificatif de deplacement professionnel

* In de vrachtwagen én op de laad- en losplaatsen moet een voorraad water, zeep en wegwerphanddoekjes aanwezig zijn. Indien dit niet mogelijk is mag dit worden vervangen door hydro-alcoholische gel.

* Toegang tot laad- en losplaatsen mag nooit worden geweigerd, indien bovenstaande zaken in de vrachtwagen aanwezig zijn.

* De levering en ondertekening van transportdocumenten dient te gebeuren zonder contact tussen de diverse personen.

* De levering dient steeds te gebeuren op de door de opdrachtgever voorziene plaats zoals aangeven in de transportdocumenten.

* De ontvanger van de goederen kan niet worden verplicht tot ondertekening van een document, ongeacht via welk medium dit dient te gebeuren. De aanvaarding van de goederen wordt aldus geacht te hebben plaatsgevonden, behoudens schriftelijke klacht uiterlijk 12u op de eerste werkdag na levering. Van deze termijn kan contractueel worden afgeweken.

* Er dient evenwel de bemerking te worden gemaakt dat deze ‘impliciete’ aanvaarding ons inziens in strijd is met de dwingende bepalingen in het CMR-verdrag, waardoor deze wellicht geen toepassing kan vinden op internationaal transport, doch louter van toepassing is op het nationaal transport in Frankrijk

Het decreet kan hier worden teruggevonden: Arrêté 19/03/2020

Italie

* Alle verplaatsingen en transporten zijn strikt beperkt tot de levering of inzameling van goederen.

* Chauffeurs mogen in principe niet uit de voertuigen stappen en moeten uitgerust zijn met beschermende en preventieve medische hulpmiddelen zoals wegwerpmaskers en (wegwerp)handschoenen

* Transportdocumenten moeten elektronisch worden verzonden

* Laden en lossen dient idealiter te gebeuren door personeel ter plaatse waarbij de chauffeur contact vermijdt. Indien dit niet mogelijk is moet een veiligheidsafstand van minstens 1 meter worden gewaarborgd.

* Iedere chauffeur dient een verklaring in te vullen en bij zich te hebben. Deze verklaring dient in origineel (op papier) te worden voorgelegd in het Italiaans. (Sinds 18 maart ’20 is er een nieuwe verklaring, waar een bijkomende passage werd toegevoegd waarbij de chauffeur verklaart niet onder quarantaine te staan. Het meest actuele document kan hier worden geraadpleegd, alsook een niet-officiële NL vertaling (Bron TLN)

* Het transport dient idealiter ook te worden vergezeld van een verklaring van de Italiaanse afzender of bestemmeling dat verklaart dat deze goederen moeten worden geleverd in het kader van hun productieproces

Uitzonderingen Rij- en rusttijden

Er worden door de verschillende overheden tijdelijke uitzonderingen toegekend op de rij -en rusttijden.

Let wel, dit betreffen telkens nationale uitzonderingen die door de diverse nationale staten werden uitgevaardigd, deze variëren telkens per lidstaat qua toepassingsgebied. Voorzichtigheid is dan ook geboden.

Zoals gebruikelijk is het wel aangewezen om de reden van de afwijking en het uitzonderingsregime te noteren op de outprints van de tacho, dit teneinde eventuele discussies hieromtrent te vermijden in geval van een eventuele controle.

Onze buurlanden worden hierna uitgelicht. Een volledig, correct én actueel overzicht van alle nationale uitzonderingen binnen de EU kan steeds worden geraadpleegd via volgende link: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/temporary-relaxation-drivers-covid.pdf

België

* Verhoging wekelijkse rijtijd van 56 naar 60 uur en van de tweewekelijkse rijtijd van 90 naar 96 uur.

* De mogelijkheid tot het uitstellen van het nemen van de wekelijkse rusttijd, zoals deze normaal moet worden genomen na 6 opeenvolgende periodes van 24u. Er wordt echter niets gepreciseerd omtrent de lengte van dit uitstel.

Deze uitzonderingen zijn echter enkel van toepassing op het transport van voeding, geneesmiddelen en andere levensnoodzakelijke middelen, met het oog op de bevoorrading van de groot -en kleinhandel en de goede werking van de actoren binnen de logistieke keten. De maatregel is voorlopig geldig tot en met 31 maart 2020.

Deze uitzonderingen gelden enkel voor de Europese regelgeving inzake rij- en rusttijden en doen geen afbreuk aan de Belgische arbeidsduurbepaligen, die zonder meer toepasselijke blijven.

Persbericht

Nederland

* Verhoging dagelijkse rijtijd van 9 naar 11uur

* Verhoging wekelijkse rijtijd van 56 naar 60 uur en van de tweewekelijkse rijtijd van 90 naar 96 uur.

* De verplichting tot het nemen van de wekelijkse rusttijd na het einde van 6 24-u periodes werd opgetrokken naar 7

Deze uitzonderingen zijn enkel van toepassing op beroepen die als cruciaal werden aangemerkt. Het betreft dan ook het vervoer van: landbouwproducten en levende dieren, levensmiddelen en veevoeder, aardoliën en aardolieproducten, medicinale en farmaceutische producten, parfumerieën en reinigingsmiddelen en afval en vuilnis. De maatregel is geldig tot en met 6 april 2020.

Persbericht

UK

* Verhoging dagelijkse rijtijd van 9 naar 11uur

* Verlaging van de dagelijkse rusttijd van 11 naar 9 uur

* De verplichting tot het nemen van rust na een rijperiode van 4,5u werd opgetrokken naar 5,5u

* Verhoging wekelijkse rijtijd van 56 naar 60 uur en van de tweewekelijkse rijtijd van 90 naar 96 uur.

* De verplichting tot het nemen van de wekelijkse rusttijd na het einde van 6 24-u periodes werd opgetrokken naar 7, waarbij wel wordt gespecifieerd dat binnen een periode van twee opeenvolgende weken nog steeds twee normale wekelijkse rusttijden of één normale en één verkorte wekelijkse rust dient genomen.

* Opgelet: De verhoging van de dagelijkse rijtijd van 9 naar 11 uur mag niet worden gecombineerd met het uitstellen van de wekelijkse rust, dit om te garanderen dat de chauffeurs voldoende rust nemen.

Deze uitzonderingen zijn van toepassing op alle vervoer van levensmiddelen, andere noodzakelijke non-food producten (persoonlijke hygiëne en reiniging) en medische en farmaceutische middelen. De uitzondering geldt evenwel niet voor rechtstreekse leveringen aan consumenten. Deze uitzonderingen gelden tot 16 april 2020.

Raadpleeg hier de volledige maatregel: Temporary relaxation of the enforcement of the drivers hours rules all sectors carriage of goods by road

Duitsland

* Verhoging dagelijkse rijtijd van 9 naar 10uur, dit voor maximaal 5 dagen in een week

* De mogelijkheid tot het nemen van 2 opeenvolgende verkorte wekelijkse rusttijden, op voorwaarde dat:

 • De chauffeur in deze periode van vier opeenvolgende weken minstens 4 rusten neemt, waarvan er minstens 2 een normale wekelijkse rust zijn én
 • Dat de twee verkorte wekelijkse rusten worden gecompenseerd voordat de volgende rust wordt genomen.

Deze uitzonderingen zijn van toepassing op alle vervoer van levensmiddelen tussen de productie en groot-en kleinhandel, medische en farmaceutische middelen in het kader van de bestrijding van het COVID-19 virus en brandstoffen. Deze uitzonderingen gelden tot en met 17 april 2020

Luxemburg

*Verhoging wekelijkse rijtijd van 56 naar 60 uur en van de tweewekelijkse rijtijd van 90 naar 96 uur.

* De mogelijkheid tot het uitstellen van het nemen van de wekelijkse rusttijd, zoals deze normaal moet worden genomen na 6 opeenvolgende periodes van 24u, wordt opgetrokken naar 7.

Deze uitzonderingen zijn geldig tot en met 17 april 2020.

Technische keuring

Er werd beslist dat de keuringsstations vanaf woensdag 25 maart 2020 opnieuw opengaan, zij het evenwel met een beperkte toegang. Gelet op de omstandigheden zullen enkel keuringen van bedrijfs- en transportvoertuigen, bussen en prioritaire voertuigen worden toegelaten, alsook technische herkeuringen.

Voor alle overige categorieën, waarvan het keuringsattest verstreek na 13 maart 2020 zal de termijn verlengd worden met 4 maanden, na het opheffen van de crisismaatregel.

Het persbericht kan hier worden geraadpleegd:
maatregel corona virus keuringsattesten verlengen en autokeuringscentra

Fiscale en steunmaatregelen

* Ten gevolge van de Corona-crisis werd de volledige procedure tijdelijke werkloosheid aanzienlijk vereenvoudigd. Met ingang van 20 maart 2020 werd beslist dat alle tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het corona-virus zal worden beschouwd als overmacht. Er werd bijgevolg een vereenvoudigde procedure ingesteld. Meer informatie hierover kan worden geraadpleegd voa onderstaande link: Tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het uitbreken van het coronavirus

* De Federale overheid heeft diverse steunmaatregelen uitgevaardigd, die kunnen worden geraadpleegd via: Steunmaatregelen federale overheid

* Ook de gewesten hebben bijkomende steunmaatregelen afgekondigd:
Vlaams Gewest
Brussels hoofdstedelijk gewest
Waals gewest

Checklist

Verder kan worden verwezen naar onze eerder checklist dd. 10 maart ll., waar bijkomende richtlijnen worden uiteengezet.

Checklist voor Transportondernemingen (LinkedIn)

Checklist voor transportondernemingen (Facebook)


Mathias TLA

Mathias

Dendievel

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info