TL-A Transport en logistiek advocaten
TL-A Transport Law Advistors
TL-A Transport Law Advistors
NL / FR / EN

ANTI-WITWAS

Advocaten vallen onder de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Deze wet beoogt het witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan en legt met dat doel aan advocaten een aantal dwingende verplichtingen op, waarvan de niet-naleving kan leiden tot tuchtsancties en administratieve geldboetes.

Afhankelijk van de aard van de diensten die TLA dient te verstrekken, is het mogelijk dat zij verplicht is de wetgeving en baliereglementering inzake antiwitwas- en antiterrorismefinanciering strikt na te leven. Indien de cliënt de informatie weigert te verstrekken, nadat deze werd opgevraagd, zal TLA de zakelijke relatie niet kunnen aangaan en, indien hij reeds voorlopig heeft opgetreden, zal hij zijn verdere tussenkomst moet beëindigen.

Wanneer de advocaten bij de uitoefening van de door de wet beoogde werkzaamheden feiten vaststellen waarvan zij weten of vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, moeten zij dit onmiddellijk melden aan hun stafhouder, behalve wanneer hun werkzaamheden strekken tot het bepalen van de rechtspositie van hun cliënt of tot de verdediging of vertegenwoordiging van hun cliënt in (verband met) een rechtsgeding. De stafhouder zal beslissen of hij de ontvangen informatie al dan niet doorgeeft aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.
TLA is niet aansprakelijk jegens de Cliënt voor de gevolgen van enige rapportering die te goeder trouw wordt gedaan.