TL-A Transport en logistiek advocaten
TL-A Transport Law Advistors
TL-A Transport Law Advistors
NL / FR / EN

ALGEMENE
VOORWAARDEN

TLA doet er alles aan om aan haar cliënten een optimale dienstverlening te verstrekken. Een vlotte interactie en samenwerking tussen advocaat en cliënt is daarbij zeer belangrijk. De dienstverlening van een advocaat is immers maatwerk, gebaseerd op concrete feiten.

Artikel 1. Algemene informatie

Transport en Logistiek Advocaten BV BVBA (hierna “TLA”) is een burgerlijke vennootschap naar Belgisch recht die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, met als doel het beoefenen van het beroep van advocaat.

Transport en Logistiek Advocaten BV BVBA is ingeschreven bij de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer 500.577.408.

Frederik Vanden Bogaerde (als vaste vertegenwoordiger voor Logilex BV BVBA, KBO 0837.515.915) Mathias Dendievel (als vaste vertegenwoordiger voor Ius-D BV BVBA, KBO 0700.652.675) en Vincent Van der Mast als vaste vertegenwoordiger voor Advocaat Vincent Vandermast BV BVBA, KBO 0700.652.576) oefenen het beroep van advocaat uit als zaakvoerder van voormelde vennootschap.

Frederik Vanden Bogaerde, Ius-D BV BVBA en Advocaat Vincent Vandermast BV BVBA zijn de vennoten van voormelde vennootschap, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

De overige advocaten werkzaam bij TLA oefenen het beroep van advocaat uit als zelfstandig medewerker van TLA.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de advocaten werkzaam bij TLA ten aanzien van haar cliënten. De contractuele relatie bestaat tussen de cliënt en TLA, zelfs indien de cliënt slechts contact heeft met één of meer bepaalde advocaten werkzaam bij TLA.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle partners en medewerkers, alsmede alle respectievelijke rechtsopvolgers onder algemene titel.

In geval van tegenstrijdigheid zullen deze algemene voorwaarden primeren op enige andersluidende algemene voorwaarden van de cliënt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen door een van de zaakvoerders van TLA. Afspraken die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.

Artikel 3. Overeenkomst

De advocaten werkzaam bij TLA verrichten hun diensten in naam en voor rekening van TLA, tenzij zij voor een bepaald dossier uitdrukkelijk hebben aangegeven dat zij dit behandelen in eigen beheer.

TLA is de enige contractspartij van de cliënt voor iedere dienstverlening uitgevoerd door haar advocaten-vennoten, advocaten-medewerkers, advocaten-stagiairs en aangestelden. Wanneer een advocaat verbonden aan TLA een dossier in eigen beheer behandelt, is evenwel uitsluitend de desbetreffende advocaat contractspartij van zijn cliënt.

De overeenkomst tussen TLA en de cliënt komt tot stand op het ogenblik dat TLA haar dienstverlening aanvangt.

Artikel 4. Voorwerp van de dienstverlening

De dienstverlening van TLA kan onder meer betrekking hebben op adviesverlening, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij onderhandelingen, bijstand bij procedures, bijstand bij deskundigenonderzoeken, optreden als lasthebber. Partijen zullen het precieze voorwerp van de dienstverlening van TLA bij aanvang van de werkzaamheden overeenkomen en, indien nodig, bij de verdere uitvoering ervan aanpassen en/of uitbreiden.

De verbintenissen van TLA zijn geen resultaatsverbintenissen maar inspanningsverbintenissen. TLA verbindt zich ertoe haar prestaties te leveren binnen een redelijke termijn. TLA is in geen geval aansprakelijk voor de overschrijding van termijnen die te wijten zijn aan de cliënt, aan derden of aan overmacht.

Artikel 5. Interne taakverdeling

Tenzij de cliënt zich hiertegen uitdrukkelijk verzet, is TLA vrij om dossiers of bepaalde aspecten ervan intern te verdelen onder haar medewerkers-advocaten. Deze interne verdeling zal zo veel als mogelijk gebeuren volgens de voorkeurmateries van de advocaten en/of de wensen van de cliënt. Waar nodig wordt gewerkt in teamverband. De dominus litis behoudt steeds de supervisie over het dossier.

Artikel 6. Informatie

De cliënt verstrekt aan TLA, zowel bij de aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, desgevallend op verzoek van TLA, stipt alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van haar dienstverlening mogelijk te maken. TLA is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt.

In geval de cliënt na hiertoe te zijn verzocht door TLA nalaat binnen de gestelde periode de gevraagde info te verschaffen of bepaalde formaliteiten te vervullen, behoudt TLA zich het recht voor haar prestaties op te schorten en de reeds geleverde diensten te factureren.

TLA informeert de cliënt over de uitvoering van haar opdracht en over het verloop van de behandeling van het dossier.

Het voeren van juridische procedures brengt bepaalde kosten met zich mee, waaronder naast de eigen advocatenkosten, de gerechtskosten. In principe dient (in burgerlijke zaken) de in het ongelijk gestelde partij de (gerechts)kosten te dragen. Deze kosten omvatten doorgaans de dagvaardingskosten en een rechtsplegingsvergoeding, d.i. een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het ongelijk gestelde partij. Het bedrag van deze rechtsplegingsvergoeding wordt vastgesteld volgens bepaalde regels en (periodiek geïndexeerde) tariefschalen. Voor andere procedures – strafprocedures, administratieve procedures… – gelden specifieke, al dan niet gelijkaardige, regels.

Artikel 7. Beroep op derden

Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan TLA. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van eenvoudige taken (neerleggen van een procedurestuk, verschijnen op een (inleidings)zitting, …) door een plaatselijke advocaat.

Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op andere derden, zoals buitenlandse advocaten, notarissen, accountants, revisoren of deskundigen, laat de cliënt de keuze daarvan aan TLA. TLA neemt bij de selectie van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht. TLA is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van deze derden. TLA is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.

Artikel 8. Vergoeding

§1. TLA zal haar werkzaamheden, administratiekosten en voorgeschoten kosten periodiek (in principe naarmate de werkzaamheden in een dossier vorderen) aanrekenen aan de cliënt d.m.v. provisienota’s en een staat van erelonen en kosten. Het verschuldigde bedrag van de staat van ereloon en kosten wordt opgesplitst in de volgende posten: (1) erelonen, (2) administratiekosten, (3) gerechtskosten en (4) provisies. Specificatie van de verrichte werkzaamheden en de kosten wordt op het eerste verzoek van de cliënt toegestuurd.

§2. Tenzij anders overeengekomen werd, worden de verrichte werkzaamheden onder de post erelonen aangerekend op basis van een uurtarief.

De basisuurtarieven die door TLA gehanteerd worden zijn de volgende:

 • advocaat-vennoot : 150,00 EUR excl. BTW;
 • advocaat-medewerker : 125,00 excl. BTW;
 • advocaat-stagiair: 100,00 excl. BTW;

TLA bepaalt het uurtarief in functie van de aard van de zaak, de inzet van de zaak, de moeilijkheidsgraad van de zaak, de ervaring van de behandelde advocaat in de betrokken rechtsmaterie en het dringend karakter van de opdracht. De uurtarieven worden jaarlijks geïndexeerd en kunnen bovendien steeds worden aangepast, op individuele basis per advocaat. De cliënt kan steeds alle geactualiseerde uurtarieven opvragen bij TLA.

Ingeval de zaak met een gunstig resultaat wordt afgehandeld, heeft TLA het recht om een succesfee in rekening te brengen. Deze succesfee kan, naar keuze van TLA en behoudens specifieke afspraken hieromtrent, bestaan in:

 • het vermenigvuldigen met een coëfficiënt (die minimaal 1,1 en maximaal 2 bedraagt) van de aangerekende of aan te rekenen erelonen voor gepresteerde werkzaamheden; of
 • het bijkomend aanrekenen als ereloon van een percentage (dat – tenzij anders overeengekomen werd – maximaal 20 procent bedraagt) van de gerecupereerde of uitgespaarde bedragen of van de inzet van de zaak; of
 • het bijkomend aanrekenen van een bedrag dat overeenstemt met het toegekende schadebeding en/of de toegekende rechtsplegingsvergoeding.

Onverminderd de aanrekening van erelonen, worden de administratie- en kantoorkosten, aangerekend onder de post administratiekosten.

Deze kosten worden als volgt aangerekend (excl. BTW):

 • Opening dossier 30,00 EUR
 • Forfait kopij en secretariaat 30,00 EUR
 • Forfait archivering dossier 30,00 EUR
 • Briefwisseling/brief 12,00 EUR
 • Circulaire briefwisseling/brief 6,00 EUR
 • Supplement Aangetekende briefwisseling 8,00 EUR
 • Juridische akten en adviezen/pagina 15,00 EUR
 • Vacatie 75,00 EUR
 • Verplaatsingskosten/km 0,60 EUR

Daarnaast worden externe kosten steeds doorgerekend aan kostprijs (parkeerkosten, trein -en vliegtuig ticket, hotelkosten, vertaalkosten,…)

TLA en de cliënt kunnen onderling – bijvoorbeeld voor incassozaken, onbetwiste zaken en eenvoudigere zaken – andere formules voor de berekening van de erelonen en de administratiekosten overeenkomen. Dergelijke formules kunnen onder meer bestaan in:

 • de aanrekening van een forfaitair bedrag per zaak of per zaak per aanleg;
 • de aanrekening van enkel intresten, schadebeding en/of de rechtsplegingsvergoeding per zaak (ongeacht of deze bedragen effectief kunnen worden gerecupereerd door de cliënt).

De kosten die TLA heeft voorgeschoten aan derden, zoals griffies, hypotheekkantoren, registratiekantoren, diplad, officiële of officieuze databanken, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, accountants, revisoren, deskundigen en (binnenlandse en buitenlandse) instanties, worden onder de post kosten afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijk gedragen kosten (meer BTW indien van toepassing).

§3. TLA behoudt zich het recht voor om aan de cliënt voor de aanvang van en in de loop van zijn werkzaamheden een provisie te vragen d.m.v. een provisiestaat en om pas haar werkzaamheden aan te vatten respectievelijk voort te zetten of kosten voor te schieten na de betaling ervan. Onder een staat van kosten en erelonen in deze voorwaarden wordt eveneens een provisiestaat verstaan.

Een provisie is een forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan TLA voorafgaand aan een tussentijdse staat of eindstaat. Die provisie kan betrekking hebben op reeds geleverde prestaties of voorgeschoten kosten, of kan een voorschot zijn op nog te leveren prestaties of te maken kosten, of een combinatie van beide. In de tussentijdse staat of eindstaat worden de provisies op het totale bedrag in mindering gebracht.

§4. De vermelding van een staat van erelonen en kosten in de boekhouding van TLA geldt als bewijs van verzending ervan en ontvangst door de bestemmeling.

§5. Indien de cliënt niet akkoord gaat met een staat van erelonen en kosten dient hij deze op straffe van verval van recht binnen de veertien dagen na de datum van de staat schriftelijk en gemotiveerd te protesteren.

§6. Tenzij anders overeengekomen werd, zijn alle ereloonstaten contant betaalbaar op de zetel van TLA, zonder korting.

Indien een staat van erelonen en kosten niet betaald wordt tegen de vervaldag van de staat heeft TLA, zonder de cliënt voorafgaand aangetekend in gebreke te moeten stellen, (b) het recht om verwijlintresten aan een intrestvoet van 10% aan te rekenen vanaf de datum van de staat tot op de datum van volledige betaling evenals (b) het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het laattijdig betaalde bedrag aan te rekenen, onverminderd haar recht op de gerechtskosten (inclusief de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding), moest een gerechtelijke invordering volgen.

Tevens heeft TLA in dit geval het recht hetzij om de uitvoering van haar werkzaamheden in alle dossiers met de betrokken cliënt te schorsen tot op het ogenblik dat alle staten integraal betaald zijn, hetzij om de globale samenwerking met de cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen.

TLA is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de cliënt.

§7. Indien TLA in een zaak de belangen van meerdere cliënten behartigt, zijn al deze cliënten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de staten van erelonen en kosten die betrekking hebben op deze zaak (desgevallend vermeerderd met de aanhorigheden vermeld in §5 en alle invorderingskosten), en dit ongeacht aan welke cliënt TLA haar staten van erelonen en kosten heeft opgemaakt.

Artikel 9. Derdengelden

§1. TLA stelt alles in het werk om alle bedragen die zij voor haar cliënt ontvangt onverwijld door te storten aan de cliënt. Indien TLA een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt zij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt zij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

§2. TLA mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de bedragen die de cliënt aan haar verschuldigd is. Zij brengt de cliënt hiervan op de hoogte.

§3. TLA stelt alles in het werk om alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door te storten aan deze derden.

Artikel 10. Klachten

Indien u een klacht hebt over ons kantoor of ontevreden bent over de behandeling van uw zaak, is het wenselijk deze eerst te bespreken met de advocaat die uw zaak behandelt. Indien dit overleg niet tot een voor de cliënt bevredigende oplossing leidt, dan kan hij terecht bij Frederik Vanden Bogaerde (vandenbogaerde@tl-a.eu), Vincent Van der Mast (vandermast@tl-a.eu), of Mathias Dendievel (dendievel@tl-a.eu) die de klacht zal onderzoeken en waar mogelijk bemiddelen om tot een oplossing te komen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

§1. Alle advocaten van TLA en TLA zijn via de Orde van Vlaamse Balies verzekerd in beroepsaansprakelijkheid bij Amlin Insurance SE De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten die werken voor TLA als zelfstandig medewerker is beperkt tot het verzekerde bedrag van € 2.5000.000,00 per schadegeval (eerste rang).

Frederik Vanden Bogaerde, Mathias Dendievel en Vincent Van der Mast zijn verder bij AG Insurance NV in beroepsaansprakelijkheid verzekerd voor een bijkomende waarborg tot 5.000.000,00 EUR per schadegeval per verzekeringsjaar (tweede rang) boven de waarborg van 2.500.000 EUR in eerste rang.

Frederik Vanden Bogaerde is daarenboven bij HDI Global SE bijkomend verzekerd in beroepsaansprakelijkheid voor een bijkomende waarborg tot 20.000.000,00 EUR per schadegeval per verzekeringsjaar (derde rang) boven de waarborg van 5.000.000,00 EUR per schade in eerste en tweede rang.

§2. De cliënt vindt voormelde verzekering van TLA en haar advocaten voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een (zelfs grove) beroepsfout van TLA en/of haar advocaten en/of aangestelden wordt beperkt tot het bedrag waarvoor TLA en haar advocaten verzekerd zijn.

§3. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, wordt de globale aansprakelijkheid van TLA, haar advocaten en aangestelden, zowel contractueel als buitencontractueel, zelfs bij grove fout, beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot het bedrag excl. BTW dat werd aangerekend in het dossier waarin de aansprakelijkheid wordt weerhouden, en bij gebreke aan dergelijk dossier tot maximaal € 2.500 per schadegeval.

§4. TLA en haar advocaten kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, gevolgschade, gebruiksderving of winstderving geleden door de cliënt of door derden.

§5. Onverminderd voorgaande zijn TLA en haar advocaten niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun dienstverlening, indien hen opdracht werd verleend namens en voor rekening van de cliënt. In zodanig geval kan TLA derhalve ook niet hoofdelijk of ondeelbaar gehouden zijn met dergelijke derde tot betaling van welkdanige vergoeding aan de cliënt.

§6. Niettegenstaande TLA redelijke inspanningen levert om haar e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die computers of een IT systeem kunnen affecteren, blijft het de verantwoordelijkheid van de cliënt om ervoor te zorgen dat gepaste maatregelen bestaan teneinde de computers en het IT systeem van de cliënt tegen dergelijke virussen of defecten te beschermen. TLA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die het gevolg is van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie afkomstig van TLA.

§7. De cliënt vrijwaart TLA en advocaten die deel uitmaken van TLA of voor rekening ervan werken, voor elke aanspraak van een derde die het gevolg is van de levering van prestaties door TLA voor rekening van de cliënt.

Artikel 12. Beroepsgeheim en intellectuele eigendomsrechten

§1. De advocaten van TLA zijn onderworpen aan het beroepsgeheim. Alle brieven, adviezen, procedurestukken, enz. worden overgemaakt door TLA aan de cliënt onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de cliënt de confidentialiteit ervan respecteert.

Wanneer TLA inschrijft op een publieke of private aanbesteding van juridische diensten, kan TLA ertoe verplicht worden, mits strikte naleving van de regels inzake de deontologie van de advocaat, de namen te onthullen van de cliënten waarvoor zij tussenkomt of is tussengekomen in de betrokken materie alsook informatie te verschaffen met betrekking tot het voorwerp van de aanbesteding in de dossiers die zij behandelt of heeft behandeld.

De in dit kader verstrekte informatie zal in geen enkel geval betrekking kunnen hebben op het privéleven van de cliënte.

§2. De adviezen, opinies, geschriften enz. uitgaande van TLA zijn beschermd door het intellectuele eigendomsrecht en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van TLA.

Het is de cliënt niet toegestaan om de door TLA gemaakte adviezen, nota’s, contracten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvuldigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, andere dan in het kader van de aan TLA toegekende opdracht.

Elk advies dat door TLA gegeven wordt, dient enkel en alleen voor de cliënt en wordt uitsluitend gegeven in het kader van het desbetreffende dossier. De adviezen van TLA mogen niet gebruikt worden door derden. Evenmin mogen derden er zich op beroepen. De cliënt aanvaardt dat hij een advies van TLA niet aan derden zal bekendmaken zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van TLA, tenzij, indien nodig, aan andere professionele raadgevers van de opdrachtgever, maar zonder enige verplichting of aansprakelijkheid vanwege TLA ten opzichte van hen. De contractuele verplichtingen van TLA gelden enkel tegenover de cliënt en strekken zich niet uit tot derden, tenzij TLA deze verantwoordelijkheid uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt.

Artikel 13. Beëindiging

§1. Zowel de cliënt als TLA hebben het recht om de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen.

De cliënt is in dit geval verplicht om alle werkzaamheden en kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst te voldoen. TLA maakt een eindstaat van erelonen en kosten op en bezorgt deze aan de cliënt. Voor zover wettelijk en deontologisch toegestaan kan TLA zich beroepen op haar retentierecht alvorens haar dossier aan de cliënt over te maken.

§2. TLA is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van haar overeenkomst met de cliënt.

Artikel 14. Archivering

TLA archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf jaar. Originele documenten kunnen enkel na diens verzoek aan de cliënt terugbezorgd worden en dienen desgevallend door hem te worden gearchiveerd. Na voormelde periode van vijf jaar heeft TLA het recht om het dossier te vernietigen.

Artikel 15. Wijziging

TLA behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

§1. Alle overeenkomsten tussen TLA en de cliënt zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.

Alle advocaten bij TLA zijn onderworpen aan (a) de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en de nog niet opgeheven reglementen van de vroegere Nationale Orde van Advocaten, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be en (b) aan de reglementen van de Orde van Advocaten West-Vlaanderen, die geraadpleegd kunnen worden op www.baliewestvlaanderen.be regelen hun geschillen bij voorkeur minnelijk.

§3. Voor ereloongeschillen bestaat een buitengerechtelijke geschillenregeling via de Orde van Advocaten bij de Balie West Vlaanderen: Stafhouder balie West-Vlaanderen, Gerechtsgebouw, Kazernevest 3, 8000 Brugge.

Voor tuchtzaken is de stafhouder van de Balie van West-Vlaanderen bevoegd: Stafhouder balie West-Vlaanderen, Gerechtsgebouw, Kazernevest 3, 8000 Brugge.

§4. Uitsluitend de rechtbanken van Kortrijk zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen TLA en de cliënt, met dien verstande dat TLA tevens het recht heeft om de zaak aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats of de zetel van de cliënt.

In geval van een geschil tussen TLA en een consument, kan deze eveneens beroep doen op de diensten van de Ombudsdienst Consumenten-geschillen Advocatuur, Ligeca, van de Orde van Vlaamse Balies. Een klacht wordt bij deze dienst ingediend per brief, aan mevrouw Isabel Goris, Ombudsdienst Consumenten-geschillen Advocatuur, Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel, per fax, aan mevrouw Isabel Goris, Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur, 02 307 72 21 of ten slotte via het klachtenformulier beschikbaar op de website http://oca.ligeca.be. Alle informatie met betrekking tot de werkingsregels van deze dienst zijn terug te vinden op voornoemde website.

TLA behoudt zich het recht voor om een beroep op deze vorm van buitengerechtelijke geschillenbeslechting te weigeren naargelang de aard van het geschil.

Artikel 17. Splitsbaarheid

Indien één van de bepalingen of een deel van een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig of ontoepasselijk zou verklaard worden, zullen de overige bepalingen van toepassing blijven.

TLA doet er alles aan om aan haar cliënten een optimale dienstverlening te verstrekken. Een vlotte interactie en samenwerking tussen advocaat en cliënt is daarbij zeer belangrijk. De dienstverlening van een advocaat is immers maatwerk, gebaseerd op concrete feiten.

Artikel 1. Algemene informatie

Transport en Logistiek Advocaten BV BVBA (hierna “TLA”) is een burgerlijke vennootschap naar Belgisch recht die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, met als doel het beoefenen van het beroep van advocaat.

Transport en Logistiek Advocaten BV BVBA is ingeschreven bij de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer 500.577.408.

Frederik Vanden Bogaerde (als vaste vertegenwoordiger voor Logilex BV BVBA, KBO 0837.515.915) Mathias Dendievel (als vaste vertegenwoordiger voor Ius-D BV BVBA, KBO 0700.652.675) en Vincent Van der Mast als vaste vertegenwoordiger voor Advocaat Vincent Vandermast BV BVBA, KBO 0700.652.576) oefenen het beroep van advocaat uit als zaakvoerder van voormelde vennootschap.

Frederik Vanden Bogaerde, Ius-D BV BVBA en Advocaat Vincent Vandermast BV BVBA zijn de vennoten van voormelde vennootschap, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

De overige advocaten werkzaam bij TLA oefenen het beroep van advocaat uit als zelfstandig medewerker van TLA.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de advocaten werkzaam bij TLA ten aanzien van haar cliënten. De contractuele relatie bestaat tussen de cliënt en TLA, zelfs indien de cliënt slechts contact heeft met één of meer bepaalde advocaten werkzaam bij TLA.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle partners en medewerkers, alsmede alle respectievelijke rechtsopvolgers onder algemene titel.

In geval van tegenstrijdigheid zullen deze algemene voorwaarden primeren op enige andersluidende algemene voorwaarden van de cliënt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen door een van de zaakvoerders van TLA. Afspraken die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.

Artikel 3. Overeenkomst

De advocaten werkzaam bij TLA verrichten hun diensten in naam en voor rekening van TLA, tenzij zij voor een bepaald dossier uitdrukkelijk hebben aangegeven dat zij dit behandelen in eigen beheer.

TLA is de enige contractspartij van de cliënt voor iedere dienstverlening uitgevoerd door haar advocaten-vennoten, advocaten-medewerkers, advocaten-stagiairs en aangestelden. Wanneer een advocaat verbonden aan TLA een dossier in eigen beheer behandelt, is evenwel uitsluitend de desbetreffende advocaat contractspartij van zijn cliënt.

De overeenkomst tussen TLA en de cliënt komt tot stand op het ogenblik dat TLA haar dienstverlening aanvangt.

Artikel 4. Voorwerp van de dienstverlening

De dienstverlening van TLA kan onder meer betrekking hebben op adviesverlening, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij onderhandelingen, bijstand bij procedures, bijstand bij deskundigenonderzoeken, optreden als lasthebber. Partijen zullen het precieze voorwerp van de dienstverlening van TLA bij aanvang van de werkzaamheden overeenkomen en, indien nodig, bij de verdere uitvoering ervan aanpassen en/of uitbreiden.

De verbintenissen van TLA zijn geen resultaatsverbintenissen maar inspanningsverbintenissen. TLA verbindt zich ertoe haar prestaties te leveren binnen een redelijke termijn. TLA is in geen geval aansprakelijk voor de overschrijding van termijnen die te wijten zijn aan de cliënt, aan derden of aan overmacht.

Artikel 5. Interne taakverdeling

Tenzij de cliënt zich hiertegen uitdrukkelijk verzet, is TLA vrij om dossiers of bepaalde aspecten ervan intern te verdelen onder haar medewerkers-advocaten. Deze interne verdeling zal zo veel als mogelijk gebeuren volgens de voorkeurmateries van de advocaten en/of de wensen van de cliënt. Waar nodig wordt gewerkt in teamverband. De dominus litis behoudt steeds de supervisie over het dossier.

Artikel 6. Informatie

De cliënt verstrekt aan TLA, zowel bij de aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, desgevallend op verzoek van TLA, stipt alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van haar dienstverlening mogelijk te maken. TLA is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt.

In geval de cliënt na hiertoe te zijn verzocht door TLA nalaat binnen de gestelde periode de gevraagde info te verschaffen of bepaalde formaliteiten te vervullen, behoudt TLA zich het recht voor haar prestaties op te schorten en de reeds geleverde diensten te factureren.

TLA informeert de cliënt over de uitvoering van haar opdracht en over het verloop van de behandeling van het dossier.

Het voeren van juridische procedures brengt bepaalde kosten met zich mee, waaronder naast de eigen advocatenkosten, de gerechtskosten. In principe dient (in burgerlijke zaken) de in het ongelijk gestelde partij de (gerechts)kosten te dragen. Deze kosten omvatten doorgaans de dagvaardingskosten en een rechtsplegingsvergoeding, d.i. een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het ongelijk gestelde partij. Het bedrag van deze rechtsplegingsvergoeding wordt vastgesteld volgens bepaalde regels en (periodiek geïndexeerde) tariefschalen. Voor andere procedures – strafprocedures, administratieve procedures… – gelden specifieke, al dan niet gelijkaardige, regels.

Artikel 7. Beroep op derden

Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan TLA. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van eenvoudige taken (neerleggen van een procedurestuk, verschijnen op een (inleidings)zitting, …) door een plaatselijke advocaat.

Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op andere derden, zoals buitenlandse advocaten, notarissen, accountants, revisoren of deskundigen, laat de cliënt de keuze daarvan aan TLA. TLA neemt bij de selectie van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht. TLA is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van deze derden. TLA is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.

Artikel 8. Vergoeding

§1. TLA zal haar werkzaamheden, administratiekosten en voorgeschoten kosten periodiek (in principe naarmate de werkzaamheden in een dossier vorderen) aanrekenen aan de cliënt d.m.v. provisienota’s en een staat van erelonen en kosten. Het verschuldigde bedrag van de staat van ereloon en kosten wordt opgesplitst in de volgende posten: (1) erelonen, (2) administratiekosten, (3) gerechtskosten en (4) provisies. Specificatie van de verrichte werkzaamheden en de kosten wordt op het eerste verzoek van de cliënt toegestuurd.

§2. Tenzij anders overeengekomen werd, worden de verrichte werkzaamheden onder de post erelonen aangerekend op basis van een uurtarief.

De basisuurtarieven die door TLA gehanteerd worden zijn de volgende:

 • advocaat-vennoot : 150,00 EUR excl. BTW;
 • advocaat-medewerker : 125,00 excl. BTW;
 • advocaat-stagiair: 100,00 excl. BTW;

TLA bepaalt het uurtarief in functie van de aard van de zaak, de inzet van de zaak, de moeilijkheidsgraad van de zaak, de ervaring van de behandelde advocaat in de betrokken rechtsmaterie en het dringend karakter van de opdracht. De uurtarieven worden jaarlijks geïndexeerd en kunnen bovendien steeds worden aangepast, op individuele basis per advocaat. De cliënt kan steeds alle geactualiseerde uurtarieven opvragen bij TLA.

Ingeval de zaak met een gunstig resultaat wordt afgehandeld, heeft TLA het recht om een succesfee in rekening te brengen. Deze succesfee kan, naar keuze van TLA en behoudens specifieke afspraken hieromtrent, bestaan in:

 • het vermenigvuldigen met een coëfficiënt (die minimaal 1,1 en maximaal 2 bedraagt) van de aangerekende of aan te rekenen erelonen voor gepresteerde werkzaamheden; of
 • het bijkomend aanrekenen als ereloon van een percentage (dat – tenzij anders overeengekomen werd – maximaal 20 procent bedraagt) van de gerecupereerde of uitgespaarde bedragen of van de inzet van de zaak; of
 • het bijkomend aanrekenen van een bedrag dat overeenstemt met het toegekende schadebeding en/of de toegekende rechtsplegingsvergoeding.

Onverminderd de aanrekening van erelonen, worden de administratie- en kantoorkosten, aangerekend onder de post administratiekosten.

Deze kosten worden als volgt aangerekend (excl. BTW):

 • Opening dossier 30,00 EUR
 • Forfait kopij en secretariaat 30,00 EUR
 • Forfait archivering dossier 30,00 EUR
 • Briefwisseling/brief 12,00 EUR
 • Circulaire briefwisseling/brief 6,00 EUR
 • Supplement Aangetekende briefwisseling 8,00 EUR
 • Juridische akten en adviezen/pagina 15,00 EUR
 • Vacatie 75,00 EUR
 • Verplaatsingskosten/km 0,60 EUR

Daarnaast worden externe kosten steeds doorgerekend aan kostprijs (parkeerkosten, trein -en vliegtuig ticket, hotelkosten, vertaalkosten,…)

TLA en de cliënt kunnen onderling – bijvoorbeeld voor incassozaken, onbetwiste zaken en eenvoudigere zaken – andere formules voor de berekening van de erelonen en de administratiekosten overeenkomen. Dergelijke formules kunnen onder meer bestaan in:

 • de aanrekening van een forfaitair bedrag per zaak of per zaak per aanleg;
 • de aanrekening van enkel intresten, schadebeding en/of de rechtsplegingsvergoeding per zaak (ongeacht of deze bedragen effectief kunnen worden gerecupereerd door de cliënt).

De kosten die TLA heeft voorgeschoten aan derden, zoals griffies, hypotheekkantoren, registratiekantoren, diplad, officiële of officieuze databanken, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, accountants, revisoren, deskundigen en (binnenlandse en buitenlandse) instanties, worden onder de post kosten afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijk gedragen kosten (meer BTW indien van toepassing).

§3. TLA behoudt zich het recht voor om aan de cliënt voor de aanvang van en in de loop van zijn werkzaamheden een provisie te vragen d.m.v. een provisiestaat en om pas haar werkzaamheden aan te vatten respectievelijk voort te zetten of kosten voor te schieten na de betaling ervan. Onder een staat van kosten en erelonen in deze voorwaarden wordt eveneens een provisiestaat verstaan.

Een provisie is een forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan TLA voorafgaand aan een tussentijdse staat of eindstaat. Die provisie kan betrekking hebben op reeds geleverde prestaties of voorgeschoten kosten, of kan een voorschot zijn op nog te leveren prestaties of te maken kosten, of een combinatie van beide. In de tussentijdse staat of eindstaat worden de provisies op het totale bedrag in mindering gebracht.

§4. De vermelding van een staat van erelonen en kosten in de boekhouding van TLA geldt als bewijs van verzending ervan en ontvangst door de bestemmeling.

§5. Indien de cliënt niet akkoord gaat met een staat van erelonen en kosten dient hij deze op straffe van verval van recht binnen de veertien dagen na de datum van de staat schriftelijk en gemotiveerd te protesteren.

§6. Tenzij anders overeengekomen werd, zijn alle ereloonstaten contant betaalbaar op de zetel van TLA, zonder korting.

Indien een staat van erelonen en kosten niet betaald wordt tegen de vervaldag van de staat heeft TLA, zonder de cliënt voorafgaand aangetekend in gebreke te moeten stellen, (b) het recht om verwijlintresten aan een intrestvoet van 10% aan te rekenen vanaf de datum van de staat tot op de datum van volledige betaling evenals (b) het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het laattijdig betaalde bedrag aan te rekenen, onverminderd haar recht op de gerechtskosten (inclusief de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding), moest een gerechtelijke invordering volgen.

Tevens heeft TLA in dit geval het recht hetzij om de uitvoering van haar werkzaamheden in alle dossiers met de betrokken cliënt te schorsen tot op het ogenblik dat alle staten integraal betaald zijn, hetzij om de globale samenwerking met de cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen.

TLA is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de cliënt.

§7. Indien TLA in een zaak de belangen van meerdere cliënten behartigt, zijn al deze cliënten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de staten van erelonen en kosten die betrekking hebben op deze zaak (desgevallend vermeerderd met de aanhorigheden vermeld in §5 en alle invorderingskosten), en dit ongeacht aan welke cliënt TLA haar staten van erelonen en kosten heeft opgemaakt.

Artikel 9. Derdengelden

§1. TLA stelt alles in het werk om alle bedragen die zij voor haar cliënt ontvangt onverwijld door te storten aan de cliënt. Indien TLA een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt zij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt zij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

§2. TLA mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de bedragen die de cliënt aan haar verschuldigd is. Zij brengt de cliënt hiervan op de hoogte.

§3. TLA stelt alles in het werk om alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door te storten aan deze derden.

Artikel 10. Klachten

Indien u een klacht hebt over ons kantoor of ontevreden bent over de behandeling van uw zaak, is het wenselijk deze eerst te bespreken met de advocaat die uw zaak behandelt. Indien dit overleg niet tot een voor de cliënt bevredigende oplossing leidt, dan kan hij terecht bij Frederik Vanden Bogaerde (vandenbogaerde@tl-a.eu), Vincent Van der Mast (vandermast@tl-a.eu), of Mathias Dendievel (dendievel@tl-a.eu) die de klacht zal onderzoeken en waar mogelijk bemiddelen om tot een oplossing te komen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

§1. Alle advocaten van TLA en TLA zijn via de Orde van Vlaamse Balies verzekerd in beroepsaansprakelijkheid bij Amlin Insurance SE De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten die werken voor TLA als zelfstandig medewerker is beperkt tot het verzekerde bedrag van € 2.5000.000,00 per schadegeval (eerste rang).

Frederik Vanden Bogaerde, Mathias Dendievel en Vincent Van der Mast zijn verder bij AG Insurance NV in beroepsaansprakelijkheid verzekerd voor een bijkomende waarborg tot 5.000.000,00 EUR per schadegeval per verzekeringsjaar (tweede rang) boven de waarborg van 2.500.000 EUR in eerste rang.

Frederik Vanden Bogaerde is daarenboven bij HDI Global SE bijkomend verzekerd in beroepsaansprakelijkheid voor een bijkomende waarborg tot 20.000.000,00 EUR per schadegeval per verzekeringsjaar (derde rang) boven de waarborg van 5.000.000,00 EUR per schade in eerste en tweede rang.

§2. De cliënt vindt voormelde verzekering van TLA en haar advocaten voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een (zelfs grove) beroepsfout van TLA en/of haar advocaten en/of aangestelden wordt beperkt tot het bedrag waarvoor TLA en haar advocaten verzekerd zijn.

§3. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, wordt de globale aansprakelijkheid van TLA, haar advocaten en aangestelden, zowel contractueel als buitencontractueel, zelfs bij grove fout, beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot het bedrag excl. BTW dat werd aangerekend in het dossier waarin de aansprakelijkheid wordt weerhouden, en bij gebreke aan dergelijk dossier tot maximaal € 2.500 per schadegeval.

§4. TLA en haar advocaten kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, gevolgschade, gebruiksderving of winstderving geleden door de cliënt of door derden.

§5. Onverminderd voorgaande zijn TLA en haar advocaten niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun dienstverlening, indien hen opdracht werd verleend namens en voor rekening van de cliënt. In zodanig geval kan TLA derhalve ook niet hoofdelijk of ondeelbaar gehouden zijn met dergelijke derde tot betaling van welkdanige vergoeding aan de cliënt.

§6. Niettegenstaande TLA redelijke inspanningen levert om haar e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die computers of een IT systeem kunnen affecteren, blijft het de verantwoordelijkheid van de cliënt om ervoor te zorgen dat gepaste maatregelen bestaan teneinde de computers en het IT systeem van de cliënt tegen dergelijke virussen of defecten te beschermen. TLA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die het gevolg is van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie afkomstig van TLA.

§7. De cliënt vrijwaart TLA en advocaten die deel uitmaken van TLA of voor rekening ervan werken, voor elke aanspraak van een derde die het gevolg is van de levering van prestaties door TLA voor rekening van de cliënt.

Artikel 12. Beroepsgeheim en intellectuele eigendomsrechten

§1. De advocaten van TLA zijn onderworpen aan het beroepsgeheim. Alle brieven, adviezen, procedurestukken, enz. worden overgemaakt door TLA aan de cliënt onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de cliënt de confidentialiteit ervan respecteert.

Wanneer TLA inschrijft op een publieke of private aanbesteding van juridische diensten, kan TLA ertoe verplicht worden, mits strikte naleving van de regels inzake de deontologie van de advocaat, de namen te onthullen van de cliënten waarvoor zij tussenkomt of is tussengekomen in de betrokken materie alsook informatie te verschaffen met betrekking tot het voorwerp van de aanbesteding in de dossiers die zij behandelt of heeft behandeld.

De in dit kader verstrekte informatie zal in geen enkel geval betrekking kunnen hebben op het privéleven van de cliënte.

§2. De adviezen, opinies, geschriften enz. uitgaande van TLA zijn beschermd door het intellectuele eigendomsrecht en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van TLA.

Het is de cliënt niet toegestaan om de door TLA gemaakte adviezen, nota’s, contracten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvuldigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, andere dan in het kader van de aan TLA toegekende opdracht.

Elk advies dat door TLA gegeven wordt, dient enkel en alleen voor de cliënt en wordt uitsluitend gegeven in het kader van het desbetreffende dossier. De adviezen van TLA mogen niet gebruikt worden door derden. Evenmin mogen derden er zich op beroepen. De cliënt aanvaardt dat hij een advies van TLA niet aan derden zal bekendmaken zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van TLA, tenzij, indien nodig, aan andere professionele raadgevers van de opdrachtgever, maar zonder enige verplichting of aansprakelijkheid vanwege TLA ten opzichte van hen. De contractuele verplichtingen van TLA gelden enkel tegenover de cliënt en strekken zich niet uit tot derden, tenzij TLA deze verantwoordelijkheid uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt.

Artikel 13. Beëindiging

§1. Zowel de cliënt als TLA hebben het recht om de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen.

De cliënt is in dit geval verplicht om alle werkzaamheden en kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst te voldoen. TLA maakt een eindstaat van erelonen en kosten op en bezorgt deze aan de cliënt. Voor zover wettelijk en deontologisch toegestaan kan TLA zich beroepen op haar retentierecht alvorens haar dossier aan de cliënt over te maken.

§2. TLA is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van haar overeenkomst met de cliënt.

Artikel 14. Archivering

TLA archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf jaar. Originele documenten kunnen enkel na diens verzoek aan de cliënt terugbezorgd worden en dienen desgevallend door hem te worden gearchiveerd. Na voormelde periode van vijf jaar heeft TLA het recht om het dossier te vernietigen.

Artikel 15. Wijziging

TLA behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

§1. Alle overeenkomsten tussen TLA en de cliënt zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.

Alle advocaten bij TLA zijn onderworpen aan (a) de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en de nog niet opgeheven reglementen van de vroegere Nationale Orde van Advocaten, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be en (b) aan de reglementen van de Orde van Advocaten West-Vlaanderen, die geraadpleegd kunnen worden op www.baliewestvlaanderen.be regelen hun geschillen bij voorkeur minnelijk.

§3. Voor ereloongeschillen bestaat een buitengerechtelijke geschillenregeling via de Orde van Advocaten bij de Balie West Vlaanderen: Stafhouder balie West-Vlaanderen, Gerechtsgebouw, Kazernevest 3, 8000 Brugge.

Voor tuchtzaken is de stafhouder van de Balie van West-Vlaanderen bevoegd: Stafhouder balie West-Vlaanderen, Gerechtsgebouw, Kazernevest 3, 8000 Brugge.

§4. Uitsluitend de rechtbanken van Kortrijk zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen TLA en de cliënt, met dien verstande dat TLA tevens het recht heeft om de zaak aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats of de zetel van de cliënt.

In geval van een geschil tussen TLA en een consument, kan deze eveneens beroep doen op de diensten van de Ombudsdienst Consumenten-geschillen Advocatuur, Ligeca, van de Orde van Vlaamse Balies. Een klacht wordt bij deze dienst ingediend per brief, aan mevrouw Isabel Goris, Ombudsdienst Consumenten-geschillen Advocatuur, Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel, per fax, aan mevrouw Isabel Goris, Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur, 02 307 72 21 of ten slotte via het klachtenformulier beschikbaar op de website http://oca.ligeca.be. Alle informatie met betrekking tot de werkingsregels van deze dienst zijn terug te vinden op voornoemde website.

TLA behoudt zich het recht voor om een beroep op deze vorm van buitengerechtelijke geschillenbeslechting te weigeren naargelang de aard van het geschil.

Artikel 17. Splitsbaarheid

Indien één van de bepalingen of een deel van een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig of ontoepasselijk zou verklaard worden, zullen de overige bepalingen van toepassing blijven.