HET VERVOER VAN GEVAARLIJKE STOFFEN OVER DE WEG WORDT GEREGELD DOOR HET ZOGENAAMDE ADR-VERDRAG. ADR STAAT DAARBIJ VOOR "ACCORD EUROPÉEN RELATIF AU TRANSPORTS INTERNATIONAL DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE". HET VERDRAG WERD GESLOTEN OP 30 SEPTEMBER 1957, TRAD IN...

read more