TL-A Transport en logistiek advocaten
TL-A Transport Law Advistors
TL-A Transport Law Advistors
NL / FR / EN

Beperking BTW-vrijstelling voor vervoerdiensten die verband houden met uitvoer van goederen – Van kracht vanaf 01/04/2022

Op 27 oktober 2021 publiceerde de BTW-administratie een omzendbrief (2021/C/96) waarin zij uitlegging geeft aan de toepassing van de vrijstelling van BTW voor diensten, waaronder vervoer, die rechtstreeks verband houden met de uitvoer van goederen (art. 41, eerste lid, 3°, van het Btw-Wetboek). De administratie wijzigt haar standpunt omtrent de BTW-vrijstelling in het licht van een arrest van het Europees Hof van Justitie van 26 juni 2017 (Arrest ‘L.C.’ IK, zaak C-288/16).

Daar waar vroeger alle vervoersdiensten die verband hielden met uitvoer vrijgesteld werden van BTW, oordeelde het Europees Hof van Justitie dat deze regel strikter dient te worden geïnterpreteerd. Niet iedereen die betrokken is in de keten van de in- en uitvoer kan volgens het Hof genieten van de vrijstelling.

De Belgische BTW-administratie geeft nu gevolg aan dit arrest door het verspreiden van een omzendbrief met daarin een verduidelijking op welke wijze de vrijstelling dient te worden toegepast.

De BTW-vrijstelling blijft gelden in de rechtstreekse relatie tussen de ontvanger/uitvoerder van de goederen en de transporteur. In deze relatie dient nog steeds geen BTW te worden aangerekend. Menens het Hof moet de dienst, zijnde het vervoer, rechtstreeks voor de uitvoerder of de ontvanger van de goederen worden verricht.

De omzendbrief van de BTW-administratie verduidelijkt dat onder “ontvanger/uitvoerder” onder andere wordt verstaan:

– de verkoper of de koper van de uit te voeren goederen

– de eigenaar, de huurder of de ontlener van de uit te voeren goederen

– de maakloonwerker die goederen uitvoert buiten de Gemeenschap om ze een herstelling,    bewerking, verwerking of aanpassing te laten ondergaan

– de persoon die goederen wederuitvoert buiten de Gemeenschap, welke hij op zicht, op proef of in consignatie had ontvangen

– de persoon die goederen wederuitvoert buiten de Gemeenschap, nadat ze door hem zijn hersteld, bewerkt, verwerkt of aangepast.

Echter, en op dit vlak doet de belangrijke wijziging zich voor, doet de transporteur die rechtstreeks werkt voor de ontvanger/uitvoerder, vervolgens beroep op een onderaannemer voor het effectieve vervoer, dan kan in deze relatie niet meer genoten worden van de BTW-vrijstelling en dient een factuur met BTW te worden opgemaakt. In de relatie tussen de betrokken transporteur en de onderaannemer zou er immers menens het Hof en de BTW-administratie geen sprake meer zijn van een dienst die rechtstreeks voor de uitvoerder of de ontvanger wordt verricht.

Voor een transporteur die vaak beroep doet op onderaannemers zal dit een enorme voorfinanciering van BTW met zich teweeg brengen. Dit is toch een gewijzigde omstandigheid die de nodige aandacht verdient.

Een en ander neemt wel niet weg dat alsnog een BTW-vrijstelling of verlegging van BTW kan worden genoten op basis van een andere BTW-regel.

Initieel was vooropgesteld dat de inwerkingtreding van het nieuwe BTW-standpunt zou ingaan op 01/01/2022, maar de administratie is hierop teruggekomen en heeft nu 01/04/2022 vooropgesteld als ingangsdatum. Tot 31/03/2022 kan aldus nog worden genoten van de vrijstelling, vanaf 01/04/2022 zal BTW moeten worden aangerekend.

Voor meer informatie kunt u steeds contact opnemen met Mr. Vincent Van der Mast.