TL-A Transport en logistiek advocaten
TL-A Transport Law Advistors
TL-A Transport Law Advistors
NL / FR / EN

Betaalde u teveel Duitse LKW Maut?

Dat is althans de vraag waar het Europees Hof van Justitie een antwoord op diende te formuleren. Een Poolse transportonderneming verzette zich tegen de som van de Duitse tol (de zgn. LKW Maut) die zij diende te betalen. In de berekening van het verschuldigde tolbedrag zouden immers kosten in rekening zijn gebracht die niets te zien hebben met infrastructuur en het wegennet, te weten de kosten van de Duitse verkeerspolitie. In verschillende lidstaten van de Europese Unie werd inmiddels het systeem van het Eurovignet verlaten en werd een of ander systeem van tolheffing op poten gezet. Zo is er de Belgische kilometerheffing, de Franse péage, de Duitse LKW Maut, de Oostenrijkse Maut, etc. De Europese Unie laat de verschillende lidstaten toe tolgelden en/of gebruiksrechten voor hun wegennet invoeren. Een van de voorwaarden voor het invoeren van een dergelijk tolsysteem is dat de toltarieven uitsluitend gebaseerd mogen zijn op het beginsel van het terugverdienen van de infrastructuurkosten. De tolgelden dienen aangewend te worden voor de kosten van de aanleg, de exploitatie, het onderhoud en de uitbreiding van het betrokken infrastructuurnet. In de zaak die aan het Hof van Justitie werd voorgelegd, stelde zich de vraag of de kosten van de verkeerspolitie, die klaarblijkelijk in de verschuldigde Maut in rekening werd gebracht, kwalificeren als kosten gerelateerd aan het infrastructuurnet.  Om en bij de 4% van de betaalde Maut in deze zaak zou gerelateerd geweest zijn aan de kosten van de verkeerspolitie. De Duitse overheid beargumenteerde dat deze kosten exploitatiekosten uitmaakten zodat deze konden worden opgenomen in het toltarief. Het Hof van Justitie volgde het standpunt van de Duitse overheid niet. Kosten van de verkeerspolitie zijn geen exploitatiekosten van het infrastructuurnet, maar wel kosten verbonden aan de uitoefening van de bevoegdheden van het openbaar gezag. Het aanrekenen van kosten van de verkeerspolitie via de LKW Maut wordt aldus door het Hof in strijd bevonden met het Europees recht. De zaak zal nu terugkeren naar de Duitse rechter die op basis van het arrest van het Hof van Justitie een einduitspraak zal moeten vellen in deze specifieke casus. De Duitse rechter is hierbij gebonden aan het arrest van het Hof en zal het bedrag aan terug te betalen Maut dienen vast te stellen. De uitspraak die de Duitse rechter zal vellen, geldt evenwel enkel in het specifieke dossier van de Poolse transportfirma. Dit neemt uiteraard niet weg dat het arrest van het Hof van Justitie en het daaropvolgende vonnis van de Duitse rechter een belangrijk precedent zullen uitmaken en de basis kunnen vormen voor andere, gelijkaardige zaken. Het Hof oordeelde alvast dat de kosten van de verkeerspolitie buiten het toltarief dienen te worden gehouden. In welke mate de kosten van de verkeerspolitie werden doorgerekend en dienen te worden terugbetaald, dient per zaak te worden beoordeeld. Een eventuele eis tot terugbetaling van de LKW Maut zou nog mogelijk zijn voor de betaalde LKW Maut voor de jaren 2017 tot heden. Gelet op een driejarige verjaringstermijn loopt de deadline voor eisen tot terugbetaling van tol voor het jaar 2017 af eind december 2020. Voor de jaren 2018 tot heden kan ook na 31 december 2020 nog een vordering worden gesteld. Betaalde u teveel Duitse Maut? Het Hof van Justitie oordeelt alvast dat de kans zeer reëel is nu blijkt dat ook kosten die geen uitstaans hebben met infrastructuur in rekening worden gebracht. In de zaak die aanleiding gaf tot deze uitspraak zou het over om en bij de 4% van de betaalde Maut gaan. In ieder geval is het een interessante oefening om eens na te gaan hoeveel Duitse tol u betaalde tussen 2017 en vandaag en in welke mate een terugbetaling kan worden geëist. Doorheen de jaren bouwde TLA expertise op in Duitsland en op regelmatige basis behandelt het kantoor dossiers in Duitsland. Het kantoor kan u dan ook zeker en vast bijstaan met betrekking tot de Duitse Maut. Wenst u meer informatie of hebt u vragen, neem gerust contact op met Mtr. Vincent Van der Mast.