TL-A Transport en logistiek advocaten
TL-A Transport Law Advistors
TL-A Transport Law Advistors
NL / FR / EN

Country report Belgium toepassing CMR verdrag

TLA werd door de Nederlandse Stichting Vervoeradres (SVA) en het Franse Institut du Droit International des Transports (IDIT) gevraagd mee te werken aan een grote rechtsvergelijkende studie naar de toepassing van het CMR verdrag.

Het CMR verdrag is een internationale conventie bij grensoverschrijdend wegvervoer. De afkorting CMR staat voor Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg. Het CMR-verdrag is van toepassing op alle vervoer over de weg van of naar een bij het verdrag  aangesloten land en is, in België, ook van toepassing op nationaal vervoer. Het CMR-verdrag behandelt de inhoud van wegvervoersovereenkomsten en legt daarbij onder meer eenvormige aansprakelijkheidsregels op voor de schade bij verlies of beschadiging van de lading of bij vertraging. Aangezien het verdrag van dwingend recht is, kan er niet worden afgeweken van de erin vervatte regels. Het CMR-verdrag en de toepassing ervan zijn dan ook van cruciaal belang bij elke overeenkomst of incident inzake wegvervoer.

Mtr. Vanden Bogaerde, Mtr. Van der Mast, Mtr. Dendievel en Mtr. Dewiele werkten samen om een omvattend country report te maken. In dit country report Belgium wordt de toepassing en interpretatie van het CMR-verdrag in België beschreven.

Het report werd inmiddels door zowel SVA als IDIT nagekeken en gepubliceerd. De online versie op de website van SVA treft u hier en de publicatie via IDIT treft u hier.