TL-A Transport en logistiek advocaten
TL-A Transport Law Advistors
TL-A Transport Law Advistors
NL / FR / EN

Maximale betalingstermijn 30 dagen of 60 dagen vanaf 1 februari 2022

De wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties waarborgt reeds bijna twee decennia de rechten van ondernemingen tegen wanbetalers.

De wetgever vond het dan ook, na 20 jaar, hoogst tijd om enkele bepalingen te herbekijken. Voornamelijk de bepaling omtrent de maximale betalingstermijn werd aangepakt.

  1. Maximale betalingstermijn van 60 kalenderdagen

Tot vandaag schrijft de wet van 2 augustus 2002 voor dat elke betaling binnen een handelstransactie moet gebeuren binnen een termijn van 30 kalenderdagen. Deze termijn wordt gerekend vanaf de dag die volgt op:

  • de ontvangst van de factuur of het betaalverzoek, of
  • de dag van ontvangst van de goederen of diensten in het geval de datum van ontvangst van de factuur niet vaststaat of als de factuur eerder is uitgegeven dan de goederen of diensten zijn geleverd, of
  • de dag van aanvaarding of controle ter verificatie van de conformiteit van de goederen of diensten indien de wet of overeenkomst voorziet in een verificatieperiode. Deze verificatieperiode bedraagt maximaal 30 kalenderdagen.

Uiteraard is het steeds mogelijk om contractueel in een langere of kortere betalingstermijn te voorzien. Dit kan door een afwijkende betalingstermijn op te nemen in een overeenkomst of in de algemene voorwaarden.

Het is echter belangrijk om te zien dat door de wetswijziging een beperking wordt ingevoerd aan deze afwijkende betalingstermijn.

Zo zal de betalingstermijn maximaal verlengd kunnen worden tot 60 kalenderdagen en dit ongeacht de grootte van de onderneming.

In de huidige wetgeving wordt bepaald dat indien de schuldeiser een KMO is, de maximale betalingstermijn 60 kalenderdagen bedraagt. Door geen onderscheid meer te maken tussen grote ondernemingen en KMO’s, wordt de betalingstermijn door de wetswijziging gelijkgetrokken voor alle ondernemingen, ongeacht de grootte.

Indien in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden tóch een maximale betalingstermijn van meer dan 60 kalenderdagen wordt voorzien, zal deze voor niet geschreven worden gehouden en wordt de wettelijke betalingstermijn van 30 kalenderdagen toegepast.

In sommige sectoren is een langere betalingstermijn wel noodzakelijk. Daarom heeft de wetgever voorzien dat voor bepaalde sectoren alsnog een langere betalingstermijn kan worden voorzien bij Koninklijk Besluit. Momenteel is er echter nog geen dergelijk Koninklijk Besluit uitgevaardigd. Het blijft dus nog even afwachten om te zien welke sectoren zullen kunnen genieten van langere betalingstermijnen.

  1. Gesloten achterpoortjes

De wet van 14 augustus 2021 sluit meteen ook een achterpoortje waarvan door sommige ondernemingen gebruik werd gemaakt.

Zoals hierboven reeds aangegeven is het mogelijk om te voorzien in een verificatieperiode. Dit is een termijn van maximaal 30 kalenderdagen waarbinnen de conformiteit van de goederen of diensten kan worden nagegaan. Het is net die verificatieperiode die door sommige ondernemingen wordt misbruikt om via een omweg alsnog een betalingstermijn van 90 dagen te bekomen.

Om hier paal aan perk te stellen, heeft de wetgever de wijziging doorgevoerd dat een verificatieperiode nog kan worden overeengekomen, doch dat deze reeds deel zal uitmaken van de betalingstermijn.

Indien een verificatieperiode van 30 kalenderdagen wordt overeengekomen en de overeenkomst voorziet in een betalingstermijn van 60 kalenderdagen, zal geen onrechtstreekse betalingstermijn van 90 kalenderdagen meer gelden, maar zal betaling binnen de 60 kalenderdagen moeten worden uitgevoerd.

Naast het achterpoortje van de verificatieperiode, heeft de wetgever ook willen vermijden dat een afwijkende ontvangstdatum van de factuur wordt overeengekomen. De wetgever heeft daarom uitdrukkelijk bepaald dat de ontvangstdatum van de factuur niet meer contractueel kan worden vastgelegd en dat de betalingstermijn begint te lopen vanaf (i) de effectieve datum van ontvangst van de factuur of (ii) de dag van ontvangst van de goederen of diensten in het geval de datum van ontvangst van de factuur niet vaststaat of als de factuur eerder is uitgegeven dan de goederen of diensten zijn geleverd.

  • Inwerkingtreding

De wijzigingen die worden ingevoerd door de wet van 14 augustus 2021 treden reeds op 1 februari 2022 in werking.

Het zal dus belangrijk zijn om vóór 1 februari 2022 na te gaan of uw overeenkomsten en/of algemene voorwaarden in overeenstemming zijn met de nieuwe wettelijke bepalingen. Anders riskeert u te worden geconfronteerd met een mogelijk kortere betalingstermijn van 30 kalenderdagen.

Uiteraard kunnen wij dit voor u nagaan. Aarzel dan ook zeker niet om ons hierover te contacteren.