TL-A Transport en logistiek advocaten
TL-A Transport Law Advistors
TL-A Transport Law Advistors
NL / FR / EN

Meedelen identiteit van de bestuurder bij verkeersovertreding: steeds verplicht?

Er wordt een overtreding begaan met een voertuig ingeschreven op naam van de rechtspersoon (NV, BVBA, etc.). U ontvangt een brief van de politie met een voorstel van onmiddellijke inning en met de keuze de voorgestelde verkeersboete te betalen of te betwisten. De brief vermeldt onder de titel “Hoe betwist u de verkeersboete?” tevens dat de rechtspersoon verplicht is de identiteit van de bestuurder mee te delen. Dient u aldus enkel de identiteit mee te delen als u de boete betwist?

De verplichting om de identiteit van de bestuurder van het voertuig mee te delen ligt vervat in artikel 67ter van de Wegverkeerswet. Dit artikel stelt het volgende:

“Wanneer een overtreding van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten is begaan met een motorvoertuig, ingeschreven op naam van een rechtspersoon, en de bestuurder bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, zijn de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigt, ertoe gehouden de identiteit van de onmiskenbare bestuurder op het ogenblik van de feiten mee te delen of, indien zij die niet kennen, de identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor het voertuig, behalve wanneer zij diefstal, fraude of overmacht kunnen bewijzen.

De mededeling moet gebeuren binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de datum waarop de vraag om inlichtingen werd verstuurd.”

De verplichting om de identiteit van de bestuurder mee te delen ontstaat aldus zodra men daartoe een vraag krijgt.

Het betalen van de voorgestelde boete volstaat bijgevolg niet wanneer ook de vraag wordt gesteld om de identiteit van de bestuurder mee te delen. Betaalt u de boete, maar deelt u de identiteit van de bestuurder niet mee nadat u daartoe de vraag kreeg, riskeert u, als rechtspersoon, te worden beboet of gedagvaard voor de politierechtbank omdat u naliet de vraag naar de identiteit van de bestuurder te beantwoorden.

Op heden bestaat er veel discussie over de vraag of de brieven die de politie verstuurt en waarbij wordt gevraagd de voorgestelde boete te betalen of te betwisten via de website www.verkeersboetes.be een vraag naar de identiteit van de bestuurder bevat zoals wettelijk vereist in artikel 67ter.

De wet stelt geen vormvoorwaarden waaraan deze vraag dient te voldoen, maar wat wel vaststaat, is dat de vraag duidelijk en ondubbelzinnig geformuleerd moet worden. Stelt zich aldus de vraag of een brief die enkel onder de titel “Hoe betwist u de verkeersboete?” de verplichting vermeldt om de identiteit mee te delen wel een voldoende duidelijke en ondubbelzinnige vraag is naar de identiteit van de bestuurder?

Er kan immers beargumenteerd worden dat u volgens dergelijke instructies enkel de identiteit dient mee te delen als u de boete betwist, hetgeen niet altijd het geval zal zijn. Bovendien is ook de online applicatie die gebruikt moet te worden om de identiteit mee te delen niet bijzonder duidelijk en gebruiksvriendelijk.

Op heden werd voormelde argumentatie reeds met succes bepleit voor een aantal politierechtbanken en ontstaat er stilaan rechtspraak waarin bevestigd wordt dat de brieven die op vandaag door de politie worden opgestuurd geen afdoende vraag naar de identiteit van de bestuurder bevatten en er aldus geen schending kan worden weerhouden van de verplichting vervat in artikel 67ter van de Wegverkeerswet.

Dezelfde argumentatie gaat uiteraard ook op voor het geval u nog een klassiek proces-verbaal met bijgevoegd antwoordformulier zou ontvangen.

Iedere zaak dient vanzelfsprekend steeds in concreto te worden beoordeeld en het kan best zijn dat de vraag naar de identiteit van de bestuurder wel duidelijk blijkt uit de ontvangen briefwisseling. Waakzaamheid is aldus geboden!

Hebt u omtrent deze problematiek vragen of ontving u een boete of dagvaarding omdat u de identiteit van de bestuurder niet zou hebben meegedeeld? Aarzel dan zeker niet ons te contacteren.