TL-A Transport en logistiek advocaten
TL-A Transport Law Advistors
TL-A Transport Law Advistors
NL / FR / EN

Meldingsplicht voor de tewerkstelling van chauffeurs in Nederland

Sinds 1 maart 2020 geldt voor uitgevoerde werkzaamheden in Nederland de voorafgaandelijke aanmeldingsplicht voor werkgevers en zelfstandigen. Dit in het kader van de zogenaamde ‘WagwEU’ of Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie. Deze wetgeving houdt in dat dienstverrichters en werkgevers uit één van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte of Zwitsterland verplicht zijn om de komst van de werknemers die tijdelijk in Nederland werkzaamheden uitvoeren voorafgaand te melden. TIJDENS EEN OVERGANGSPERIODE LOPENDE TOT EN MET 31 AUGUSTUS WERD ER NOG NIET BESTRAFFEND OPGETREDEN TEGEN EVENTUELE INBREUKEN. VANAF 1 SEPTEMBER 2020 ZAL ER ECHTER OOK EFFECTIEF WORDEN GESANCTIONEERD. Voor de transportsector gelden enkele uitzonderingen en bijzondere regels. Hieronder worden nogmaals kort de basisbeginselen van de ‘WagwEU’ zoals van toepassing op de transportsector uiteengezet:

Toepassingsgebied en Uitzonderingen

Vooreerst zijn er diverse uitzonderingen waarbij u zich niet hoeft te melden als dienstverrichter of zelfstandige bij het tijdelijk uitvoeren van werkzaamheden in Nederland. Toegepast op de transportsector de transportsector geldt deze uitzondering voor personen werkzaam binnen de volgende categorieën:

  • 1 Personenvervoer per spoor (geen tram of metro);
  • 2 Goederenvervoer per spoor;
  • 3 Personenvervoer over de weg;
  • 4 Goederenvervoer over de weg, mits die werkzaamheden uitsluitend bestaan uit het vervoeren van goederen door Nederland zónder in Nederland te laden of te lossen;
  • 50 Vervoer over water;
  • 51 Luchtvaart;
  • 53 Post en koeriers.

Werkzaamheden in andere categorieën zijn niet vrijgesteld en dienen aldus steeds worden aangemeld. Wat betreft het goederenvervoer over de weg is het aldus zo dat er enkel in geval van zuiver transitvervoer door Nederland geen aanmelding dien te gebeuren. Vanaf wordt geladen OF gelost op Nederlands grondgebied is de aanmeldingsplicht aldus van toepassing.

Jaarmelding

Voor de transportsector werd er voorzien in een jaarmelding. Dit betekent dat er kan worden volstaan om de aanmelding van de werkzaamheden slechts 1x per kalenderjaar te doen. Er dient geen specifieke dienstverlener/opdrachtgever opgegeven te worden. Er dient evenmin een specifiek werkadres te worden opgegeven. In plaats van de werkplek kan een kentekenplaat worden opgegeven. Hierbij volstaat het wel om 1 kentekenplaat op te geven, ongeacht het aantal effectieve kentekenplaten waarover het bedrijf beschikt. Opgelet: Er is evenwel een belangrijke uitzondering op deze jaarmelding: bij het uitzenden van werknemers in de transportsector via een uitzendbureau kan geen toepassing worden gemaakt van de jaarmelding, hiervoor geldt aldus wel dat dit per opdracht dient te worden aangemeld.

Administratieve verplichtingen

Documenten Er is de verplichting om bepaalde documenten aanwezig te hebben op de Nederlandse werkplek van de gedetacheerde werknemer (of direct digitaal beschikbaar te hebben). Het gaat hierbij om arbeidsovereenkomsten, loonstrookjes, arbeidstijdenoverzichten, A1-formulieren en betalingsbewijzen. Deze documenten moeten in het Nederlands, Engels, Duits en/of Frans beschikbaar zijn. Ze mogen digitaal of schriftelijk beschikbaar zijn. De werknemer dient daarnaast ook in ieder geval de nodige reisdocumenten bij zich te hebben. Voor werknemers buiten de EU, tewerkgesteld in een EER-land dient ook steeds de verblijfsvergunning en tewerkstellingsvergunning voor dat land aanwezig te zijn, waarbij deze geldig moeten zijn voor de volledige periode van de tijdelijke tewerkstelling in Nederland. Inlichtingenverplichting De verplichting om desgevraagd aan de Inspectie SZW alle informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor de handhaving van de WagwEU. Contactpersoon De verplichting om in een Nederland een contactpersoon aan te wijzen die de Inspectie SZW kan benaderen en als aanspreekpunt fungeert Deze contactpersoon moet in ieder geval in Nederland aanwezig zijn gedurende de gehele dienst in Nederland. Een gedetacheerde werknemer of chauffeur kan dus fungeren als contactpersoon, als hij gedurende de hele dienst in Nederland bereikbaar is voor de Inspectie SZW. De contactpersoon moet niet noodzakelijk nederlands spreken, doch wel in staat zijn te antwoorden op de vragen van de inspectie SZW in het Engels, Frans of Duits. De contactpersoon moet steeds een natuurlijk persoon zijn. Een administratiekantoor kan geen contactpersoon zijn, een persoon in dienst van het administratiekantoor wel. De contactpersoon moet tot slot bevoegd zijn om documenten van de detachering te verzenden en ontvangen. Meldingsplicht Buitenlandse werkgevers zijn sinds 1 maart 2020 verplicht om hun werkzaamheden in Nederland aan te kondigen via het Nederlandse online meldloket voor buitenlandse werknemers (postedworkers.nl). Zoals bovenstaand vermeld volstaat 1 aanmelding per chauffeur per kalenderjaar. Hierop is evenwel een belangrijke uitzondering: bij het uitzenden van werknemers in de transportsector via een uitzendbureau kan geen toepassing worden gemaakt van de jaarmelding, hiervoor geldt aldus wel dat dit per opdracht dient te worden aangemeld. Er werd voorzien in checklijsten voor met duidelijke vermelding welke gegevens moeten worden aangemeld, dit zowel voor werkgevers als zelfstandigen.

Minimum te respecteren arbeidsvoorwaarden tijdens ‘detachering’

Werknemers uit de transportsector die naar Nederland gedetacheerd worden, hebben recht op de ‘harde kern’ van arbeidsvoorwaarden uit Nederlandse arbeidswetgeving en algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen. Deze ‘harde kern’ bestaat uit de bepalingen inzake het minimumloon, rusttijden, veilige arbeidsomstandigheden, gelijke behandeling van mannen en vrouwen en een minimumaantal vakantiedagen.

Handhaving en sanctionering

Een dienstverrichter die niet aan de administratieve verplichtingen uit de WagwEU voldoet riskeert een boete. De basisbedragen van boetes kunnen, naar gelang de specifieke van de inbreuk, oplopen tot 8.000,00 EUR. In bepaalde specifieke situaties of in geval van recidive kunnen deze boetes echter nog worden verhoogde met 50% tot 200%. In geval van meerdere overtredingen kunnen verschillende boetes worden gecumuleerd. Tot slot bestaat er evenwel ook een mogelijkheid om de basisbedragen afhankelijk van de specifieke omstandigheden te laten matigen. *** Indien u hieromtrent nog vragen of opmerkingen zou hebben, dan wel in het geval er zich tijdens een controle hieromtrent problemen zouden voordoen, kan u steeds contact opnemen met Mtr. Dendievel.