TL-A Transport en logistiek advocaten
TL-A Transport Law Advistors
TL-A Transport Law Advistors
NL / FR / EN

Reddingsstrook impliceert geen inhaalverbod voor vrachtwagens

Reddingsstrook vormen bij file vanaf 1 oktober verplicht, hetgeen evenwel géén extra inhaalverbod voor vrachtwagens impliceert

Bij wet van 22 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg werd de reddingstrook in de Wegcode ingevoerd. De wetgever heeft hierbij het voorbeeld gevolgd van andere Europese landen zoals Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië en Hongarije.

Het doel van deze reddingsstrook die vanaf vandaag 1 oktober 2020 verplicht is, is om de verkeersveiligheid te verbeteren en om de interventietijd voor de hulpdiensten (politie, brandweer, ziekenwagens,…) in te korten.

De reddingsstrook wordt in de Wegcode als volgt gedefinieerd:

‘De vrije ruimte tussen twee rijstroken in een file die door de prioritaire voertuigen zoals bedoeld in artikel 37 gebruikt kan worden wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt.’

Belangrijk om op te merken is dat bestuurders altijd verplicht zijn om deze vrije ruimte te laten van zodra er filevorming is, zélfs wanneer er geen prioritaire voertuigen te zien of te horen zijn.

Vanaf 1 oktober 2020 legt artikel 9.8 van de Wegcode dus de verplichting op om in geval van filevorming op een openbare weg die een rijbaan omvat van 2 of meer rijstroken een reddingsstrook te vormen. De reddingsstrook moet met andere woorden niet alleen gevormd worden op de snelweg, maar op alle wegen met twee of meer rijstroken per rijrichting, dus ook bijvoorbeeld in de bebouwde kom.

In geval van twee rijstroken per rijrichting moeten de bestuurders op de linkerrijstrook zich uiterst links begeven. Ook de bestuurders op de rechterrijstrook moeten uiterst rechts rijden zodat er op die manier een reddingsstrook ontstaat tussen hen.

Zijn er meer dan twee rijstroken per rijrichting dan moeten de bestuurders op de linkerrijstrook zich uiterst links begeven en moeten de bestuurders op de andere rijstroken zich naar rechts begeven zodat er een reddingsstrook ontstaat naast de linkerrijstrook.

Bij het vormen van de reddingsstrook moeten bestuurders evenwel steeds de pechstrook, de busstrook en het fietspad vrijhouden.

Tot slot dient nog de aandacht gevestigd te worden op het feit dat de invoering van de reddingsstrook niet impliceert dat vrachtwagens in geval van file niet meer op de middenrijstrook van een snelweg zouden mogen rijden. De aanpassing van de wegcode legt met andere woorden geen extra inhaalverbod op voor vrachtwagens.

Vrachtwagens op de middenrijstrook zullen conform artikel 9.8 van de Wegcode enkel net zoals de andere bestuurders zoveel mogelijk naar rechts moeten opschuiven om de reddingsstrook voldoende breed te maken.

Indien U hieromtrent vragen zou hebben, contacteer dan Mtr. Goossens.