TL-A Transport en logistiek advocaten
TL-A Transport Law Advistors
TL-A Transport Law Advistors
NL / FR / EN

De Raad van State vernietigt de hogere tarieven van onmiddellijke inning bij inbreuken op transportwetgeving

De Raad van State heeft op 6 mei 2021 op verzoek van het Vlaams Gewest het KB van 16 juni 2019 tot wijziging van het KB van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg vernietigd.

Het vernietigde KB had de regels  voor onmiddellijke inning en consignatie voor bepaalde inbreuken inzake het wegtransportrecht veranderd en de tarieven verhoogd. De inbreuken waarvan sprake betreffen in essentie inbreuken inzake de wegvervoersvergunning, vrachtbrieven, cabotage, rij- en rusttijden en het gebruik van de tachograaf. De meest in het oog springende maatregel in het vernietigde KB betrof de quasi-verdubbeling van de maximumtarieven in zo verre er meerdere inbreuken tegelijkertijd werden vastgesteld tot 5.000 EUR en voor sommige inbreuken zelfs tot 10.000 EUR.

De Raad van State oordeelde dat het KB, dat door de federale overheid was uitgevaardigd, de bevoegdheidsverdeling ten overstaan van de Gewesten niet respecteerde en ging over tot volledige vernietiging van het KB.

Het gevolg is dat er opnieuw moet worden teruggevallen op de oudere tekst van het KB van 19 juli 2000 en dat dus voor de toekomst opnieuw de lagere maxima gelden. Bovendien werkt een arrest van de Raad van State erga omnes en kunnen dus te hoge onmiddellijke inningen in principe worden teruggevorderd, te meer de Raad van State de gevolgen van de vernietiging niet heeft beperkt tot de toekomst.

Zie verder ook: Raad van State vernietigt KB van 2019 dat onmiddellijke inning optrekt bij bepaalde inbreuken op transportwetgeving (kluwer.be)

Voor meer inlichtingen, aarzel niet om het kantoor te contacteren.